Q)

A) ANSI

B) UTF-8

C) UTF-8 BOM

D) UTF-16

Correct Answer: UTF-16
Explanation: 0